Derleme

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Batın İçi Komplikasyonlar ve Girişimsel Tedaviler

10.5152/trs.2022.222978

  • Hakan Artaş
  • Hasan Eryeşil

Trd Sem 2022;10(3):326-338

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir. Biyolojik ajanların kullanılmaya başlanması, girişimsel radyolojik yaklaşımlar ve yeni cerrahi teknikler ile tedavi yaklaşımları sürekli olarak güncellenmektedir. Bu hastalık grubunda radyolojinin rolü ve sorumlulukları sadece tanısal değil aynı zamanda girişimsel yaklaşımlar ile tedavi edicidir. Bu olgularda görülen intestinal komplikasyonlar fistül, peritonit, apseler, darlık, ileus, perianal hastalık ve sklerozan kolanjit olup bu komplikasyonlar için risk faktörleri, striktür, penetran hastalık, yaygın ince bağırsak hastalığı tutulumu ve daha uzun hastalık süresini içermektedir. Crohn hastalığı perforasyon, fistül ve abdominopelvik apse olmak üzere sık intestinal komplikasyonlara yol açan bağırsak duvarının transmural inflamasyonu ile karakterize gastrointestinal sistemin kronik, tekrarlayan inflamatuar bir hastalığıdır. Geçmişte abdominopelvik apsesi olan hastalar cerrahi drenaj ve ardından bağırsak rezeksiyonu ile tedavi edilirken günümüzde perkütan apse drenajı cerrahi prosedürlere kıyasla daha düşük morbidite ve mortaliteyi oranları ile abdominopelvik enfekte sıvı koleksiyonları için standart tedavi olarak kabul edilmektedir.