Derleme

İntrakranial Vasküler Tümörler: Malformasyonlar ile Ayırıcı Tanısı ve Operasyon Öncesi Hazırlık

10.5152/trs.2016.330

  • Osman Kızılkılıç
  • Emel Üre

Trd Sem 2016;4(1):1-19

Santral sinir sistemi (SSS) tümörlerinin sınıflandırılmasında histopatolojik değerlendirme esas alınmaktadır. Ancak vasküler morfoloji ve anjiogenez derecesi tümör tiplerinin değerlendirilmesinde, biyolojik davranışlarının belirlenmesinde ve seçilecek tedavi planının saptanmasında önemli rol oynamaktadır. İntrakraniyal vasküler tümörler gerek tanı gerekse tedavi sürecinde dikkatle incelenmesi gereken bir gruptur. SSS’de anormal vaskülarizasyon neoplastik bir sürecin parçası olabileceği gibi vasküler malformasyonlarda da görülebilir. Her ne kadar bu iki antite için tanımlanmış tipik radyolojik bulgular olsa da bazen yanlış yorumlamalar olabilmektedir. Vasküler bir tümör yanlışlıkla vasküler bir malformasyon olarak değerlendirilebilmektedir. Böylesi bir durum yanlış tanı ve tedavi sonucu çeşitli komplikasyonların gelişimine yol açabileceğinden vasküler tümörler ile malformasyonların ayırt edilebilmesi hem tedavi seçimi hem de prognoz açısından hayati öneme sahiptir. Radyologlar hastaların klinik bilgileriyle birlikte çeşitli görüntüleme modalitelerini ve gerektiğinde ileri görüntüleme tekniklerini kullanarak vasküler tümörleri onları taklit edebilen vasküler malformasyonlardan ayırt edebilmelidir.