Derleme

Kanamış İntrakranial Anevrizmaların ve Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Güncel Medikal ve Endovasküler Tedavisi

10.5152/trs.2018.58

  • Hasan Dinç

Trd Sem 2018;6(1):45-58

Anevrizmal subaraknoid kanama (SAK) dünyanın her yerinde yüksek oranda morbidite ve mortaliteye sebep önemli bir sağlık sorunudur. SAK tüm strokların %5’inden sorumludur. Anevrizmal SAK’ ta mortalite oranı ilk bir ayda % 45-60 arasındadır. Tekrar kanama SAK’ın önemli bir komplikasyonudur ve % 80 üzerinde mortalite riski taşır. Yaşayan hastalarda morbidite ve mortalitenin iki önemli sebebi tekrar kanama ve vazospazma sekonder gelişen geç serebral iskemidir. Tekrar kanamayı önlemenin yolu anevrizmanın en kısa sürede tedavi edilmesidir. Kanamış anevrizmanın endovasküler tedavisinde standart tedavi yöntemi primer koilleme ve balon yardımlı embolizasyondur. Endovasküler tedavi edilen hastaların uzun dönem takibinde cerrahi ile mukayese edildiğinde tekrar kanama ve rekürrens oranı bir miktar daha yüksek olmasına rağmen hayatta kalma ve yaşam kalitesi açısından her iki yöntem arasında fark saptanmadı. Kanamış anevrizmaların tedavisinde endovasküler tedavi cerrahi kadar etkili ve kalıcı tedavi sağlamaktadır.