Derleme

Kardiyak Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografide (MDBT) Radyasyon Dozu

10.5152/trs.2013.003

  • Mustafa Erdem Sağsöz
  • Fatih Alper

Trd Sem 2013;1(1):16-25

Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) yüksek radyasyon dozu potansiyel riskini taşımaktadır. Doz düşürme tekniklerine uyulmadan yapılan tetkikler, radyasyon zararının sonuçta beklenen faydadan daha fazla olmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada koroner MDBT anjiyografide radyasyon dozunun azaltılması için kullanılan farklı teknikler, literatürdeki yayınlar ve üretici firma katalog bilgileri kullanılarak özetlenmeye çalışılmıştır.