Derleme

Serebral Anevrizmalarda Radyolojik Tanı

10.5152/trs.2022.220552

  • Serdar Arslan
  • Emine Meltem Önal

Trd Sem 2022;10(1):10-18

İntrakraniyel anevrizmalar toplumun yaklaşık %3,2’sinde görülmekte olup ciddi komplikasyonlara neden olması ile erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Radyolojik görüntüleme yöntemleri anevrizmanın tanı, tedavi ve takip stratejilerinin belirlenmesinde temel bir araç niteliğindedir. Bu amaçla Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (BTA), Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA) ve Dijital Çıkarmalı Anjiyografi (DSA) en sık tercih edilen görüntüleme yöntemleridir. Her ne kadar BTA ve MRA’nın anevrizma tanısında performansı DSA’ya kıyasla bir miktar düşük olsa da non-invazif tetkikler olmaları ve daha kolay kullanım olanağı sunmaları nedeniyle günlük pratikte DSA’nın büyük ölçüde yerini almışlardır. Bu görüntüleme yöntemlerinin yanısıra son yılllarda Damar Duvarı Görüntüleme adı verilen yeni görüntüleme yöntemleri ile anevrizma duvarında ortaya çıkan inflamatuvar değişiklikler erkenden tespit edilebilmektedir.

Bu derlemede radyolojik görüntüleme tekniklerinin avantajları ve dezavantjları baz alınarak karşılaştırmalı olarak detaylıca anlatılmış olup anevrizma görüntülemede yeni görüntüleme tekniklerine de yer verilmiştir.