Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

İskemik İnmede BT ve BT Anjiyografi

1.

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

2.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 218-226
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-22-28
Okunma: 847 İndirilme: 558 Online Yayın Tarihi: 13 Eylül 2021

Akut iskemik inme semptomları olan hastalarda uygun tedaviyi belirlemede BT başlıca görüntüleme yöntemidir. Kontrastsız BT ile inmeyi taklit eden patolojiler, parankimal kanama ve geniş oturmuş enfarkt hızlıca dışlanmalı ve uygun hastalarda vakit geçirmeden intravenöz tedavi başlanmalıdır.Endovasküler trombektomiden faydalanabilecek hastaları belirlemek için büyük arter oklüzyonu araştırılması ve kollateral değerlendirilmesi için BT anjiografiden faydalanılmaktadır. Bu derlemede akut iskemik inmede tedavi kararında BT ve BT anjiografinin yeri, bu incelemeleri nasıl değerlendirmemiz gerektiği, tipik ve yanıltıcı bulguların sunulması amaçlanmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210