Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Manyetik Rezonans Görüntüleme ve MR Anjiyografi Teknikleri

1.

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 227-241
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-23-30
Okunma: 1280 İndirilme: 650 Online Yayın Tarihi: 13 Eylül 2021

Serebral akut iskemik inme, modern çağın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Değişen beslenme alışkanlıkları, diyabet gibi hastalıkların daha yaygın görülmesi, hareketsiz yaşam, stres ve benzeri nedenlerle görülme sıklığı, özellikle gelişmiş ülkelerde giderek artmakta, önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tanıda kullanılan en önemli görüntüleme yöntemleridir. Acil şartlarda inme kliniği ile başvuran olguda kanamanın dışlanması açısından BT mutlaka ilk aşamada yapılır. Daha sonraki değerlendirmede MRG gündeme gelir. MRG’de difüzyon ağırlıklı görüntüleme, akut iskemik inmede serebral parankimde oluşan sitotoksik ödemin erken dönemde gösterilebilmesine olanak sağlayan tek görüntüleme yöntemidir. Bu derlemede, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), özellikle difüzyon ağırlıklı inceleme teknikleri ile MR anjiyografinin temel fizik prensipleri, inmede uygulama alanları ile avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır.

Ekler
EISSN 2148-1210